Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

                                                        Ing. Martina Bugára

 v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa  14. marca 2013 o 11:30 hod. v miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP:        „Optimalizácia energetickej bilancie jazdnej dynamiky elektromobilu“                            

Oponenti dizertačnej práce: 
prof. Ing. Vladimír Kompiš, PhD., Akadémia ozbr. síl gen. M. R. Štefánika, Katedra strojárstva, Liptovský Mikuláš  
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., FEI STU v Bratislave
doc. Ing. Ján Vlnka, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

 Školiteľ:                                              
prof. Ing. Viktor Ferencey, CSc. FEI STU vBratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.