Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor fyzika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie v niektorom odbore fyziky,

-          vedecká hodnosť PhD. v odbore Fyzika,

-          odborná prax min. 5 rokov,

-          účasť na výskumných úlohách, citácie (SCI), vedecké práce doma a v zahraničí z odboru,

-          aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor fyzika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie v niektorom odbore fyziky,

-          vedecká hodnosť PhD. v niektorom fyzikálnom vednom odbore alebo v príbuznom vednom odbore technického zamerania,

-          absolvent, aj bez predchádzajúcej praxe,

-          účasť na výskumných úlohách, citácie (SCI), vedecké práce doma a v zahraničí z odboru,

-          aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-          štruktúrovaný životopis,
-          kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.,
-          kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent,
-          prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe,
-          prehľad citácií.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 27.12.2012 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.