Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

 

1 funkčné miesto profesor pre študijný odbor 5.2.16 Mechatronika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie technického smeru,

-          vedecká hodnosť PhD.,

-          vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Mechatronika alebo v príbuznom odbore,

-          pedagogická a vedecká prax min. 10 rokov,

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore,

-          preukázaná úspešnosť pri získavaní vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,

-          aktívna znalosť cudzieho svetového jazyka.

 

1 funkčné miesto profesor pre študijný odbor 5.2.49 Procesná technika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie technického smeru,

-          vedecká hodnosť PhD.,

-          vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Procesná technika,

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore,

-          pedagogická a vedecká prax min. 10 rokov,

-          aktívna znalosť cudzieho svetového jazyka.

 

1 funkčné miesto docent pre študijný odbor 5.2.29 Energetika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie technického smeru,

-          vedecká hodnosť PhD.,

-          vedecko-pedagogický titul docent v odbore Energetika,

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore,

-          pedagogická a vedecká prax min. 10 rokov,

-          aktívna znalosť cudzieho svetového jazyka.

 

1 funkčné miesto docent pre študijný odbor 5.2.50 Výrobná technika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie technického smeru,

-          vedecká hodnosť PhD.,

-          vedecko-pedagogický titul docent v odbore Výrobná technika,

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore,

-          pedagogická a vedecká prax min. 15 rokov,

-          skúsenosti s prednášaním predmetov Tekutinové systémy, Programovanie CNC systémov, Riadenie výrobnej techniky

-          aktívna znalosť cudzieho svetového jazyka.

 

 

1 funkčné miesto docent pre študijný odbor 5.2.7 Strojárske technológie a materiály 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie technického smeru,

-          vedecká hodnosť PhD.,

-          vedecko-pedagogický titul docent v odbore Strojárske technológie a materiály,

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore,

-          pedagogická a vedecká prax min. 15 rokov,

-          skúsenosti s prednášaním predmetov Strojárska metrológia, Projektovanie automatizovaných systémov, Programovanie CNS systémov

-          aktívna znalosť cudzieho svetového jazyka.

1 funkčné miesto docent pre študijný odbor 5.2.7 Strojárske technológie a materiály 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie technického smeru,

-          vedecká hodnosť PhD.,

-          vedecko-pedagogický titul docent v odbore Strojárske technológie a materiály,

-          zameranie na teóriu a technológiu zvárania,

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore,

-          pedagogická a vedecká prax min. 10 rokov,

-          preukázaná úspešnosť pri získavaní vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,

-          aktívna znalosť cudzieho svetového jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          štruktúrovaný životopis,

-          kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.,

-          kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent, resp. profesor

-          prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe,

-          prehľad citácií.

 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 01.12.2012 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.