Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa:

 

1 miesto odborného asistenta pre študijný program Automobily, lode a spaľovacie motory

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-         vysokoškolské vzdelanie technického smeru so zameraním na konštrukciu dopravnej techniky, alebo špeciálnej techniky

-         vedecká hodnosť PhD.,

-         odborná prax min. 5 rokov,

-         primeraná publikačná a vedecko-výskumná činnosť v oblasti dopravnej techniky,

-         znalosť softvérov CAD, ANSYS, MATLAB, PATRAN, NASTRAN, ADAMS,

-         aktívna znalosť cudzích jazykov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-         písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-         štruktúrovaný životopis,

-         kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.,

-         prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe,

-         prehľad citácií.

 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 09.10.2012 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.