Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Pavla Vrablica

v študijnom programe: Kvalita produkcie
študijný odbor: 5.2.57 kvalita produkcie

sa uskutoční dňa 21. augusta 2012 o 9:00 hod.
 v miestnosti č. 442 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP: „Zefektívnenie aplikácie metódy FMEA zmenou výpočtu RPN viackriteriálnymi rozhodovacími metódami“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (SvF STU v Bratislave)
 doc. Ing. Marcela Pokusová, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Školiteľ:
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.