Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Attilu Vanyu

v študijnom programe: Časti a mechanizmy strojov
študijný odbor: 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov

sa uskutoční dňa 21. augusta 2012 o 9:30 hod.
v miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP: „Návrh štruktúry deponovanej vrstvy ako systému „povlak – bok zuba“ z hľadiska požiadaviek vybraného ozubeného prevodu“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. (SjF STU v Bratislave)
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (Technická fakulta SPU Nitra)

Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Bošanský, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.