Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jána Slamku

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa 21. augusta 2012 o 13:00 hod.
v miestnosti 442 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 831 02 Bratislava.

Názov DP: „Automatická manipulácia dielcov vyrobených z poddajných materiálov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. (SjF TU Košice)
 doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD. (SjF STU Bratislava)

Školiteľ:
prof. Ing. Marián Tolnay, CSc. (SjF STU Bratislava)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.