Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Kataríny Polákovej

v študijnom programe: Procesná technika
študijný odbor: 5.2.49 procesná technika

sa uskutoční dňa 22. augusta 2012 o 14:00 hod.
v miestnosti 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP: „Šmyková pevnosť vlhkých partikulárnych materiálov“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Tomáš Jirout, PhD. (FS ČVUT Praha)
 doc. Ing. Ján Stopka, PhD. (FCHPT STU v Bratislave)

Školiteľ:
 doc. Ing. Roman Fekete, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.