Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jozefa Podlesného

v študijnom programe: Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.29 energetika

sa uskutoční dňa 30. augusta 2012 o 9:00 hod.
v miestnosti 16 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava, oddelenie hydraulických strojov.

Názov DP: „Diagnostika lineárneho hydrostatického pohonu“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jozef Turza, CSc. (Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne)
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc. (SjF STU v Bratislave)

Školiteľ:
 doc. Ing. Jozef Krchnár, CSc. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.