Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Matúša Margetina

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa 31. augusta 2012 o 12:00 hod.
 v miestnosti 252 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP: „Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti zvarových spojov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Matej Bílý, DrSc. (SMÚ Karloveská 63, Bratislava)
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Školiteľ:
 Ing. Vladimír Kliman, DrSc. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.