Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Ivana Lenčeša

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 metrológia

sa uskutoční dňa 24. augusta 2012 o 12:00 hod.
v miestnosti č. L6 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna 36, 812 31 Bratislava.

Názov DP: „Meranie kvality dielcov v automobilovom priemysle – stratégia merania neistoty v meraní na súradnicových meracích strojoch“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. (SjF TU Košice)
 doc. Ing. Marián Králik, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Školiteľ:
 prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.