Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jozefa Bereznaia

v študijnom programe: Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.29 energetika

sa uskutoční dňa 16. augusta 2012 o 11:00 hod.

v miestnosti 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP: „Termokinetická a hydraulická analýza prúdenia chladiva v palivovej kazete tlakovodného reaktora“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Ján Haščík, PhD. (FEI STU v Bratislave)
Ing. Vincent Petenyi, CSc. ( VÚJE, a. s. Trnava)

Školiteľ:
doc. Ing. František Urban, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.