Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Martina Abou Nassifa

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa 21. augusta 2012 o 8:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava, v miestnosti č. 023.

Názov DP: „Biomechanical measurement in vivo for arthroplasty“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. (SjF TU Košice)
doc. Ing. Milan Naď, PhD. (MTF STU Trnava)

Školiteľ: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.