Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

1 miesto odborného asistenta pre aplikovanú mechaniku
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru,
- vedecká hodnosť PhD. v odbore aplikovaná mechanika (prípadne tesne pred obhajobou),
- zameranie na dynamiku strojov
- odborná prax min. 2 roky,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka,
- publikačná činnosť v oblasti dynamiky strojov.


ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.,
- prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe,
- prehľad citácií.


Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 03.08.2012 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.