Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Miroslava Koprnu

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa 4. júla 2012

v miestnosti 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 831 02 Bratislava.

Názov DP: „Využitie softvérového produktu moldflow pri optimalizácii vstrekovania termoplastov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. František Greškovič, PhD. (SjF TU Košice)
doc. Ing. Antonín Náplava, CSc. (MTF STU so sídlom v Trnave)

Školiteľ:
prof. Ing. Ernest Gondár, CSc.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.