Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Dominika Pražáka

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 metrológia

sa uskutoční dňa 10. júla 2012 o 10:00 hod.

na EVI SjF STU v Bratislave: Slovenskom metrologickom ústave, Karloveská 63, Bratislava, v zasadacej miestnosti na 1. poschodí.

Názov DP: „Primárny etalón veľmi malých plynných netesností (včítane freónových médií)“
 

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. (SjF TU Košice)
doc. Ing. Vladimír Gašparík, CSc. (BIONT, Karloveská 63, 842 55 Bratislava)

 

Školiteľ:
RNDr. Jiří Tesař, PhD. (Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00 Brno, Česká republika)

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.