Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

1 funkčné miesto profesora pre študijný odbor 5.2.7 Strojárske technológie a materiály

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie technického smeru v odbore strojárska technológia,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Strojárske technológie a materiály,
 • pedagogická a vedecká prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • preukázaná úspešnosť pri získavaní vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 funkčné miesto profesora pre študijný odbor 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie technického smeru,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • vedecko-pedagogický titul profesor v odbore 5.2.5 časti a mechanizmy strojov,
 • pedagogická a vedecká prax min. 20 rokov,
 • znalosť cudzích jazykov,

1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor 1.1.7 Numerická matematika a vedecko-technické výpočty

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie v niektorom odbore matematiky,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • vedecko-pedagogický titul docent v odbore Numerická matematika a vedecko-technické výpočty alebo Aplikovaná matematika,
 • pedagogická a vedecká prax min. 10 rokov,
 • účasť na výskumných úlohách, citácie (SCI), vedecké práce doma a v zahraničí z odboru,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.,
 • kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent,
 • prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe,
 • prehľad citácií.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 30.06.2012 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.