Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáša Klemana

v študijnom programe: Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.29 Energetika

sa uskutoční dňa 3.mája o 13:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 357.

Názov DP: „Analýza vplyvov prúdenia reálnych plynov redukčnými ventilmi“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. (SjF ŽU Žilina)
doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Školiteľ:
prof. Ing. Václav Havelský, CSc.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.