Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor
5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru,
- vedecká hodnosť PhD.,
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá alebo v príbuznom odbore 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia,
- pedagogická a vedecká prax min. 15 rokov,
- znalosť cudzích jazykov,

1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor
1.1.7 Numerická matematika a vedecko-technické výpočty

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:
- vysokoškolské vzdelanie v niektorom odbore matematiky,
- vedecká hodnosť PhD.,
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore Numerická matematika a vedecko-technické výpočty alebo Aplikovaná matematika,
- pedagogická a vedecká prax min. 15 rokov,
- účasť na výskumných úlohách, citácie (SCI), vedecké práce doma a v zahraničí z odboru,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor
1.1.5 Matematická analýza

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:
- vysokoškolské vzdelanie v niektorom odbore matematiky,
- vedecká hodnosť PhD. v odbore Matematická analýza alebo Aplikovaná matematika,
- pedagogická a vedecká prax min. 15 rokov,
- účasť na výskumných úlohách, citácie (SCI), vedecké práce doma a v zahraničí z odboru,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.,
- kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent,
- prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe,
- prehľad citácií, Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu

Strojnícka fakulta STU
Útvar personálnych a sociálnych činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava

do 11.05.2012 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.