Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme,
že obhajoba dizertačnej práce Ing. Martina Smeju

v študijnom programe: Automatizácia a riadenie strojov a procesov
študijný odbor: 5.2.14 automatizácia

sa uskutoční dňa 15. decembra 2011 o 9:45 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.
Názov DP: „Robustné riadenie protiblokovacieho brzdového systému motorového vozidla“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., EF ŽU Žilina
doc. Ing. Anton Vitko, PhD., FEI STU v Bratislave

Školiteľ:
doc. Ing. Cyril Belavý, PhD.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.