Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme,

že obhajoba dizertačnej práce Ing. Alexandra Kroka

v študijnom programe: Procesná technika

študijný odbor: 5.2.49 procesná technika

sa uskutoční dňa 1. decembra 2011 o 13,00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Problematika plnenia lisovacej zóny dvojvalcového kompaktora“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. František Rieger, DrSc., FS ČVUT Praha
doc. Ing. Roman Fekete, PhD., SjF STU v Bratislave

Školiteľ:
prof. Ing. Marián Peciar, PhD., SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.