Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme,

že obhajoba dizertačnej práce Ing. Branislava Vanka

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa 21. októbra 2011 o 8:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Vplyv vysokého vonkajšieho tlaku a intenzívnych šmykových rýchlostí aplikovaných v procese primárnej kryštalizácie na štruktúru a vlastnosti podeutektického silumínu“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. MTF STU v Bratislave
doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc. TU A. Dubčeka, Trenčín

Školiteľ:
doc. Ing. Stanislav Stanček, CSc. SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare vedecko-výskumných činností SjF STU v Bratislave.