Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Aleny Košinovej

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa 26. septembra 2011 o 10:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 442. (4. poschodie)

Názov DP: „Štúdium creepových vlastností zliatin hliníka pripravených práškovou metalurgiou.“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jozef Balla, CSc., TF SPU v Nitre
doc. Ing. Marián Králik, PhD., SjF STU Bratislava

Školiteľ:
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD., SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.