Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom na Námestí slobody 17, Bratislava, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie pracovného miesta:

1 odborný asistent pre matematiku – Ústav matematiky a fyziky:

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie v odbore matematika,
- akademický titul PhD. ,
- odborná prax min. 2 roky,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení vedecko-akademickej hodnosti PhD.,
- prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe.

Nástup: 19.9.2011 – zastupovanie počas materskej dovolenky

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 23.08.2011 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk.
Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.