Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Mgr. Zuzany Rausovej

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 Metrológia

sa uskutoční dňa 23. augusta 2011 o 11:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Biosimulácia pre výstavbu farmakologických modelov pre intravenózne podanie exogénnej látky“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
doc. Ing. Izabela Makaiová, PhD.

Školiteľ: prof. Ing. Ladislav Dedík, DrSc.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare vedecko-výskumných činností SjF STU v Bratislave.