Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Jany Chrenovej

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 Metrológia

sa uskutoční dňa 23. augusta 2011 o 10:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Biosimulácia pre výstavbu farmakologických modelov pre orálne podanie exogénnej látky“

Oponenti dizertačnej práce:
RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.
prof. MUDr. Viera Kristová, PhD.

Školiteľ: prof. Ing. Ladislav Dedík, DrSc.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare vedecko-výskumných činností SjF STU v Bratislave.