Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest profesorov a docentov

1 funkčné miesto profesora pre študijný odbor 5.2.50 Výrobná technika,
1 funkčné miesto profesora pre študijný odbor 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov,
1 funkčné miesto profesora pre študijný odbor 5.2.51 Výrobné technológie,

2 funkčné miesta docentov pre študijný odbor 5.1.7 Aplikovaná mechanika,
1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor 5.2.51 Výrobné technológie.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesta profesorov a docentov:

- vysokoškolské vzdelanie technického smeru,
- vedecká hodnosť PhD.,
- vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v odbore, alebo príbuznom študijnom odbore,
- pedagogická a vedecká prax min. 15 rokov,
- znalosť cudzích jazykov

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.,
- kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu profesor

V prípade interných zamestnancov k prihláške stačí pripojiť zoznam publikačnej a výskumnej činnosti a aktuálny profesijný životopis. Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 21 dní od uverejnenia oznamu o výberovom konaní (do 25.6.2011) alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.