Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Pavla Bučeka

v študijnom programe: Mechatronika
študijný odbor: 5.2.16 Mechatronika

sa uskutoční dňa 27. apríla 2011 o 11,00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Mechatronická zlievarenská forma ako systém s rozloženými parametrami“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc.
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

Školiteľ:
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.