Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme,

že obhajoba dizertačnej práce Ing. Judity Belanovej

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály,

sa uskutoční dňa 14. decembra 2010 o 9:30 hod. na Ústave technológií a materiálov SjF STU v Bratislave, na Pionierskej ul. 15, miestnosť 231.

Názov DP: „Plazmové spájanie pozinkovaných oceľových plechov s hliníkom“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Bernard Benko, PhD, Astrová 46, 821 01 Bratislava 2
doc. Ing. Milan Marônek, PhD., Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava

Školiteľ:
doc. Ing. Pavol Sejč, PhD., Ústav technológií a materiálov, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Pionierska 15, 831 02 Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.