Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade s ustanoveniami Vyhlášky č. 131/1997 Z.z. (o doktorandskom štúdiu) oznamujeme,
že obhajoba dizertačnej práce Ing. Pavla Tehlára

v študijnom odbore: 23-07-9 strojárske technológie a materiály,
v špecializácii: zváranie, zlievanie a prášková metalurgia

sa uskutoční dňa 1. decembra 2010 o 13:00 hod. Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Horizontálny elektromagnetický kryštalizátor pre plynulé liatie pásu ložiskového materiálu na báze Al“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.- ústav geotechniky SAV, Watsonova 45, Košice
prof. Ing. Emil Ragan, CSc. – Katedra prevádzky výrobných procesov FVT TU Košice so sídlom v Prešove
doc. Ing. Jozef Malík, PhD. – Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, Hutnícka fakulta TU Košice

Školiteľka: doc. Ing. Mária Pokusová, PhD. – riaditeľka odboru odpadového hospodárstva MŽP SR

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.