Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta

docent pre vedný odbor 4.1.1 Fyzika pre Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie ,
- vedecko-pedagogický titul docent,
- vedecko-akademický titul PhD.,
- odborná prax min. 10 rokov,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Ďalšie kritériá a požiadavky:
- účasť na výskumných úlohách,
- citácie (SCI)
- vedecké práce doma a v zahraničí z odboru

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť, štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení vedecko-akademickej hodnosti PhD. a titulu docent,
- prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe,
- prehľad citácií.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu
Strojnícka fakulta STU,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

do 21 dní od uverejnenia oznamu o výberovom konaní alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907897176.