Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta

profesor v študijnom odbore 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto profesora v študijnom odbore 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru,
- vedecká hodnosť PhD.,
- vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá, alebo v príbuznom študijnom odbore, - pedagogická a vedecká prax min. 15 rokov,
- znalosť cudzích jazykov

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť, štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.,
- kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu profesor

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu
Strojnícka fakulta STU,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

do 21 dní od uverejnenia oznamu o výberovom konaní alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907897176.