Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade s ustanoveniami Vyhlášky č. 131/1997 Z.z. (o doktorandskom štúdiu) oznamujem,

že obhajoba dizertačnej práce Ing. Viliama Ivanova

v študijnom odbore: 38-01-9 Automatizácia a riadenie,
v špecializácii: Riadenie procesov

sa uskutoční dňa 22. novembra 2010 o 10:00 hod. Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Návrh robustných regulátorov pre systémy s rozloženými parametrami

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc., Fakulta strojní, VŠB- TU Ostrava
prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD. – Fakulta riadenia a informatiky, ŽU v Žiline
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. - FCHPT STU v Bratislave

Školiteľ:
doc. Ing. Cyril Belavý, CSc. – ÚAMAI, SjF STU v Bratislave