Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade s ustanoveniami Vyhlášky č. 131/1997 Z.z. (o doktorandskom štúdiu) oznamujem,

že obhajoba dizertačnej práce Mgr. Kornélie Gálovej

v študijnom odbore 39-75-9 Metrológia,

sa uskutoční dňa 29. Novembra 2010 o 11:15 hod. Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Ovplyvňujúce faktory meradiel pretečeného množstva odpadových vôd s voľnou hladinou“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD., pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny, Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava 1
Ing. Ivan Mikulecký, PhD., pracovisko: Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
Ing. Dušan Abaffy, PhD., pracovisko: Výskumný ústav vodného hospodárstva Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1

Školiteľ:
prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD., ÚAMAI Strojnícka fakulta STU v Bratislave Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.