Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem,

že obhajoba dizertačnej práce Ing. Mariána Zuščíka

v študijnom programe: Mechatronika
študijný odbor: 5.2.16 Mechatronika

sa uskutoční dňa 30. septembra o 11,00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Návrh semiaktívneho odpruženia vozidla“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc.
prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.

Školiteľ: doc. Ing. Miloš Musil, CSc.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.