Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem,

že obhajoba dizertačnej práce Ing. Richarda Ráca

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 metrológia,

sa uskutoční dňa 23. Septembra 2010, na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť: 004 o 11:15 hod.

Názov dizertačnej práce: „Riadenie meracích procesov“ O

ponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. SjF TU v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice
Ing. Ivan Mikulecký, PhD. SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

Školiteľ:
prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD. Ústav tepelnej energetiky Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.