Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem,

že obhajoba dizertačnej práce Ing. Gregora Izraela

v študijnom programe: dopravná technika
študijný odbor: 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia,

sa uskutoční dňa 22. septembra o 12:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Posúdenie medzného stavu únavy modulov pracovného zariadenia teleskopického manipulátora“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Peter Bigoš, CSc., TU Košice
prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc., SjF STU v Bratislave

Školiteľ:
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc., SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.