Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem,

že obhajoba dizertačnej práce Ing. Branislava Fidlera

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály,

sa uskutoční dňa 30. augusta 2010 o 10,00 hod. Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Virtuálna organizácia – výskum a návrh referenčných modelov pre strojárenský priemysel“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. SjF TU Košice
doc. Ing. Marian Králik, PhD. SjF STU v Bratislave
prof. Ing. Aleš Krsek, PhD. SjF STU v Bratislave

Školiteľ: prof. Ing. Štefan Valčuha, PhD, SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.