Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Rektor STU v Bratislave zastúpený dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta :

1 funkčné miesto docenta pre odbor 5.2.49 Procesná technika:

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru, - vedecko-pedagogická hodnosťou PhD.,
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore „Procesná technika“
- vedecko-výskumná činnosť v odbore,
- odborná pedagogická prax min. 10 rokov,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vysokoškolského učiteľaodborného asistenta pre procesnú techniku – Ústav procesného a fluidného inžinierstva:

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru,
- vedecko-pedagogická hodnosťou PhD. so zameraním na procesnú techniku,
- vedecko-výskumná činnosť v odbore,
- odborná pedagogická prax min. 5 rokov,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

2 miesta vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov pre strojárske technológie a materiály – Ústav materiálov a technológií

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru v odbore strojárske technológie a materiály,
- vedecko-pedagogická hodnosťou PhD. v odbore strojárske technológie a materiály,
- odborná pedagogická prax v odbore strojárskych technológií a materiálov min. 6 rokov,
- vedecko-výskumná činnosť v odbore,
- skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

2 miesta vysokoškolských učiteľov- odborných asistentov pre energetiku – Ústav tepelnej energetiky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru v odbore energetika,
- vedecko-pedagogická hodnosťou PhD. v odbore energetika,

- odborná pedagogická prax min. 6 rokov,
- vedecko-výskumná činnosť z oblasti energetiky – spaľovacie zariadenia a výmenníky tepla, chladiaca technika,
- skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta pre časti a mechanizmy strojov – Ústav dopravnej techniky a konštruovania:

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru – strojnícka fakulta,
- vedecko-pedagogická hodnosťou PhD. v odbore časti a mechanizmy strojov,
- odborné zameranie na oblasť ozubených kolies
- odborná pedagogická prax min. 10 rokov,
- znalosť práce s CATIA
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

2 miesta vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov pre matematiku – Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied:
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie v odbore matematika,
- vedecko-pedagogická hodnosťou PhD. v odbore fyzikálno-matematických vied,
- odborná pedagogická prax min. 10 rokov,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta pre fyziku – Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied:
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie v odbore fyzika,
- vedecko-pedagogická hodnosťou PhD. v odbore fyzikálno-matematických vied,
- odborná pedagogická prax min. 10 rokov,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta pre telesnú výchovu – Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied:
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie v odbore telesná výchova,
- vedecko-pedagogická hodnosťou PhD.,
- odborná pedagogická prax min. 10 rokov,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Termín nástupu: 1.9.2010

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť, štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení vedecko-akademickej hodnosti PhD.,
- kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent,
- prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu
Strojnícka fakulta STU
Útvar personálnych a sociálnych činností
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava do 17.6.2010 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.