Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Ahmed Mabkhot Ali Nashera

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály,

sa uskutoční dňa 27. apríla 2010 o 10,00 hod.
na Ústave technológií a materiálov Sjf STU v Bratislave, na Pionierskej ul. 15, miestnosť 231.

Názov DP: „Štúdium vlastností niklových návarov zhotovených laserom“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Bernard Benko, PhD, Astrova 46, 821 01 Bratislava 2
doc. Ing. Štefan Emmer, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Ústav technológií a materiálov, Pionierska 15, 831 02 Bratislava

Školiteľka:
doc. Ing. Zita Iždinská, PhD., Ústav technológií a materiálov, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Pionierska 15, 831 02 Bratislava