Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom na Námestí slobody 17, Bratislava, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta :

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta pre Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality:

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru v odbore stroje a zariadenia pre strojársku výrobu,
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore Výrobné stroje a zariadenia,
- odborná prax min. 6 rokov,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

Ďalšie kritériá a požiadavky:
- skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác,
- vedeckovýskumné skúsenosti z oblasti výrobných strojov, z oblasti tekutinových systémov a environmentálnych technológií.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť, štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení vedecko-akademickej hodnosti PhD.,
- prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu
Strojnícka fakulta STU,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

do 28.4.2010 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk.

Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.