Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Juraja Mateja

v študijnom programe: Dopravná technika,
študijný odbor: 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia,

sa uskutoční dňa 11. marca 2010 o 13,oo h v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Optimalizácia delenia výkonov v paralelných hybridných pohonoch motorových vozidiel

Oponenti dizertačnej práce:
• doc. Ing. Peter Droppa, PhD., Katedra strojárstva, AOS v Liptovskom Mikuláši
• doc. Ing. Ján Vlnka, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave (ÚAMAI)

Školiteľ :
prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD., FEI STU v Bratislave, Katedra mechaniky.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.