Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z. z., o doktorandskom štúdiu oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jozefa Víteka

vo vednom odbore doktorandského štúdia 23-04-9 energetické stroje a zariadenia,
v špecializácií: Hydraulické stroje a zariadenia

sa uskutoční dňa 18. marca 2010 o 11,30 h na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17.

Názov DP: „Diagnostikovanie mechanicko-hydraulických systémov akustickými metódami

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc., FSI VÚT v Brne
• doc. Ing. Jozef Krchnár, CSc., SjF STU v Bratislave
• Ing. Július Koneracký, PhD., DALKIA, a.s. v Bratislave

Školiteľ :
doc. Ing. Karol Prikkel, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.