Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom Námestie slobody 17, Bratislava v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta :

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta pre hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru, odbor Energetické stroje a zariadenia
- vedecko-pedagogická hodnosťou PhD. vo vednom odbore energetické stroje a zariadenia so zameraním na vodné turbíny
- odborná prax 20 rokov,
- aktívna znalosť svetového jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní,
- kópia dokladu o udelení vedecko-akademickej hodnosti PhD.,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu
Strojnícka fakulta STU,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

do 5.2.2010

alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk.

Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.