Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáša Loebla

v študijnom programe: Metrológia,
študijný odbor: 5.2.55 metrológia,

sa uskutoční dňa 27. januára 2010 o 10,oo h v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Návrh plánu experimentov na skúšanie vybraných parametrov výrobných strojov“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Dr. RNDr. Ľubomír Smutný, VŠB TU v Ostrave
• doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., ÚMM SAV v Bratislave

Školiteľ : doc. Ing. Eva Kureková, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.