Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z.z., o doktorandskom štúdiu oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michala Pavlova

vo vednom odbore doktorandského štúdia 23-02-9 dopravné stroje a zariadenia

sa uskutoční dňa 15. decembra 2009 11,oo h v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Možnosti zmenšenia vplyvu deformácií častí automobilovej prevodovky na namáhanie stáleho prevodu“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Dr. Ing. Vladimír Kompiš, CSc., DSSI, a.s. Bratislava
• doc. Ing. Peter Droppa, PhD., Akadémia ozbrojených síl,  Liptovský Mikuláš
• Ing. Pavel Hlaváček., ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav

Školiteľ : prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.