Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z.z., o doktorandskom štúdiu oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Žitňanského

vo vednom odbore doktorandského štúdia 23-07-9 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa 16. decembra 2009 o 11,oo h v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Simulácia tvárnenia súčiastok z plošných polotovarov novej generácie “

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Milan Forejt, PhD., Fakulta strojní, VUT v Brne
• prof. Ing. Emil Spišák, PhD., SjF STU v Košiciach
• doc. Ing. Anton Ulík, PhD., MtF STU v Trnave

Školiteľ : doc. Ing. Peter Kostka, PhD.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.