Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom Námestie slobody 17, Bratislava v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta :

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta pre Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru, odbor výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi,
- vedecko-pedagogická hodnosťou PhD. vo vednom odbore strojárske technológie a materiály,
- odborná prax 15 rokov
- aktívna znalosť svetového jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť, - štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní,
- kópia dokladu o udelení vedecko-akademickej hodnosti PhD.,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 10.12.2009 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.