Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,

že v rámci habilitačného konania Ing. Vladimíra Jerza, PhD.
pracovníka Ústavu výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažmentu kvality

sa dňa 1.12.2009 uskutoční v miestnosti č. 449 na SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17 .,

o 8,30,00 hod. obhajoba habilitačnej práce „Simulácia a optimalizácia v procese prijímania rozhodnutí

o 11.00 hod. habilitačná prednáška: “Optimalizačné metódy a nástroje v rámci simulačných postupov