Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z. z., o doktorandskom štúdiu oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Križana

vo vednom odbore doktorandského štúdia 23-03-9 výrobné stroje a zariadenia

sa uskutoční dňa 16. decembra 2009 o 9,oo hod. na Strojníckej fakulte TU v Košiciach, Letná 9.

Názov DP: „Proces lisovania drevného odpadu a koncepcia konštrukcie lisov“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Dušan Šebo, PhD., SjF TU v Košiciach
• prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD., SjF STU v Bratislave
• doc. Ing. Miroslav Mikuláš, CSc., AVS Slovakia v Bratislave

Školiteľ :
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.